Piliniusz Starszy O firmie
Biznes Calivita
Produkty Calivita
Zestawy
Zakazane
Kontakt

Koenzym Q10 a niewydolność krążenia

Ogólne aspekty


CoQ10 jest niezbędnym składnikiem łańcucha oddechowego, a tym samym niezwykle ważnym ogniwem cyklu reakcji prowadzących do produkcji denozynotrifosforanu (ATP). Wiadomo, że stopień zmniejszenia wydolności serca jest proporcjonalny o stopnia niedoboru ATP w ardiocytach. Wobec powyższych faktów można więc wyciągnąć następujący wniosek: niedobór CoQ10 w mięśniu sercowym może prowadzić do zmniejszenia jego wydolności. Potwierdziły to wyniki wielu badań klinicznych, w których stwierdzono, że zawartość CoQ10 w mięśniu sercowym była tym niższa, im wyższy był stopień niewydolności serca. Wprawdzie nie do końca wyjaśniono, czy niskie poziomy CoQ10 są pierwotną przyczyną czy też konsekwencją chorób serca, to jednak podjęte próby kliniczne wskazują na korzystny wpływ CoQ10 na parametry hemodynamiczne u chorych z niewydolnością serca.


Niewydolność krążenia


Pierwsze próby kliniczne, dotyczące zastosowania CoQ10 w leczeniu niewydolności krążenia, przeprowadzono w Japonii w 1967 roku. Pozytywne obserwacje badaczy japońskich zachęciły klinicystów z innych krajów do zdobycia własnych doświadczeń nad przydatnością CoQ10 w leczeniu chorób układu sercowo – naczyniowego. A oto kilka przykładów: • Langsjoen i in. [3] porównali skuteczność ubichinonu i placebo u chorych z III i IV klasą niewydolności krążenia wg NYHA. CoQ10 podawano doustnie w dawce 99 mg/dobę (3 x 33 mg) przez okres 12 tygodni. Wszyscy badani chorzy byli leczeni naparstnicą i lekami moczopędnymi, 81% pacjentów otrzymywało równocześnie leki rozszerzające naczynia, 30% leki antyarytmiczne i 20% doustne antykoagulanty.Uzyskano następujące wyniki: 1. średnie stężenie CoQ10 we krwi osób chorych było niższe niż u osób
  zdrowych

 2. po 12 tygodniach stosowania CoQ10 jego stężenie we krwi wzrastało
  istotnie statystycznie

 3. po odstawieniu CoQ10 i po 12 tygodniowym po dawaniu placebo stężenie
  ubichinonu we krwi obniżało się istotnie statystycznie

 4. w trakcie stosowania CoQ10 stwierdzono korzystną zmianą m.in. w zakresie:
  wymiarów serca, pojemności wyrzutowej i frakcji wyrzutowej lewej komory
  oraz aktywności fizycznej,

 5. nie obserwowano żadnych działań ubocznych CoQ10

 6. nie stwierdzono niepożądanych skutków interakcji CoQ10 z innymi
  równocześnie podawanymi lekami. • Baggio i wsp. przedstawili wyniki wieloośrodkowych badań nad skutecznością i bezpieczeństwem stosowania CoQ10 u 2359 chorych z zastoinową niewydolnością serca. Większość osób była równocześnie leczona naparstnicą, diuretykami i/lub inhibitorami konwertazy angiotensyny. Efekty terapeutyczne oceniano po 3 miesiącach w procentach ustąpienia podstawowych objawów chorobowych, jak też według klasy czynnościowej NYHA w stosunku do badania wyjściowego, tzn. przed rozpoczęciem podawania CoQ10. Objawy niepożądane stwierdzono u 1,4% pacjentów, przy czym były one najczęściej łagodne. Nie można wykluczyć, że były one związane z równolegle stosowaną terapią konwencjonalną. U ponad 50% chorych poprawiła się jakość życia. Według Manzoli i wsp. w terapii niewydolności krążenia najlepsze efekty uzyskuje się, stosując CoQ10 w dawce 2 mg/kg masy ciała.


Wpływ CoQ10 na niektóre objawy u chorych z niewydolnością krążenia:


Objaw chorobyUstąpienie objawów w procentach
liczebności ocenianej grupySinica78,7Obrzęki78,1Powiększenie wątroby49,3Duszność52,8Niemiarowość63,4Bezsenność62,9Zawroty głowy73,1 


 


 


 


 Mechanizm działania CoQ10 w niewydolności serca nie jest do końca wyjaśniony. Przypuszcza się, że jest związany z: • korzystnym wpływem na funkcjonowanie łańcucha oddechowego

 • poprawą syntezy i utylizacji ATP

 • neutralizowaniem wolnych rodników

 • zapobieganiem przeładowaniu komórek mięśnia sercowego jonami wapnia

 • zmniejszeniem naczyniowego oporu obwodowego.Niektórzy autorzy sądzą, że CoQ10 może również przeciwdziałać następstwom podwyższonego stężenia aldosteronu u chorych z niewydolnością krążenia. Masaka i Kumagai wykazali, że CoQ10 obniża stężenie aldosteronu we krwi szczurów w wyniku zmniejszenia napływu wapnia do komórek nadnerczy i zahamowania hydroksylacji steroidów.


Kucharska i in. przedstawili wyniki pomiarów stężenia CoQ10 w mięśniu sercowym i krwi 34 pacjentów po wykonanej transplantacji serca. Wskazują one, że u chorych, u których stwierdzono jakiekolwiek objawy odrzucania przeszczepu, stężenie ubichinonu było istotnie niższe, niż w grupie osób bez cech odrzucania przeszczepu. Na tej podstawie autorzy tego badania proponują wykorzystanie pomiaru stężenia CoQ10 w bioptatach mięśnia sercowego jako dobrego markera odrzucania przeszczepionego serca. Zwracają jednocześnie uwagę, że niedobór koenzymu w przeszczepionym sercu może być przyczyną zaburzeń jego bioenergetyki i rozwoju niewydolności krążenia.


Potwierdzeniem słuszności sugestii Kucharskiej i in. są wyniki badań Moravesika, który podawał CoQ10 pacjentom przed zabiegami kardiochirurgicznymi (przeszczepy omijające - bypass) w dawce 180 mg dziennie 21-28 dni przed zabiegiem oraz przez 3 miesiące po zabiegu. Stwierdzono przede wszystkim zerową śmiertelność okołozabiegową. Wniosek z tych badań wydaje się oczywisty – po zabiegach kardiochirurgicznych należy włączyć suplementację odpowiednich dawek CoQ10.

Powrót

O firmie   Współpraca   Produkty   Zestawy   Zakazane   Kontakt